ภาพกิจกรรม
PLC-สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ วก. บ้านตาก ( 07-10-2565 )

วันที่ 27, 29 กันยายน 2565 ศึกษานิเทศก์ภาคเหนือ ดำเนินโครงการนิเทศ การพัฒนาทักษะดิจิทัลเพื่อใช้และสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ ของครูอาชีวศึกษา กิจกรรม 7 สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ Online, On-Demand ออนไลน์ หลักสูตร การสร้างเนื้อหาเป็นรูปภาพ-gif-pdf-mp4 กลุ่มวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก กลุ่ม 4