ภาพกิจกรรม
นิเทศ ติดตาม ส่งเสริมการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะฯ วอศ.ภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี และวอศ.วิริยาลัยนครสวรรค์ ( 17-07-2564 )

ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ จัดประชุมออนไลน์ด้วยระบบ MS Teams โครงการนิเทศ ติดตาม ส่งเสริมการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อประชุมชี้แจง/สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี และวิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์ จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมออนไลน์ 22 ราย