ภาพกิจกรรม
ประชุมฯ Block Course อาชีวศึกษาเอกชน ( 23-06-2564 )

วันที่ 22 มิถุนายน 2564 อบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบรายวิชาเดียว (Block Course) สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน กลุ่มภาคเหนือ แบบออนไลน์ โดย อ.จารุณี มณีขัติ ศึกษานิเทศก์ ให้กับครูน. วิทยาลัยเทคโนโลยีวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 20 คน และวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนาพณิชยการเชียงใหม่ มีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 6 คน