ภาพกิจกรรม
ประชุมฯ Block Course อาชีวศึกษาเอกชน ( 22-06-2564 )

วันที่ 16 มิถุนายน 2564 อบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบรายวิชาเดียว (Block Course) สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน กลุ่มภาคเหนือ แบบออนไลน์ โดย อ.มานิต ช่วยงาน ศึกษานิเทศก์ ให้กับครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกปัญญาหริภุญชัย และวิทยาลัยเทคโนโลยี-ไฮเทค หนองไผ่ เพชรบูรณ์