ภาพกิจกรรม
ประชุมฯ Block Course อาชีวศึกษาเอกชน ( 22-06-2564 )

วันที่ 18 มิถุนายน 2564 อบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบรายวิชาเดียว (Block Course) สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน กลุ่มภาคเหนือ แบบออนไลน์ โดย ดร.สุรัตน์นารี ธิลาใจ ศึกษานิเทศก์ ให้กับวิทยาลัย​อาชีวศึกษา​จันทร์รวี ผู้อบรม​ผู้บริหาร​และหัวหน้าแผนกวิชา​รวม.13 คน​ และ วิทยาลัย​เทคโนโลยี​โปลิเทคนิคลานนา​เชียงใหม่​ ผู้อบรม​ผู้บริหาร​และหัวหน้าแผนกวิชา​รวม.15 คน​