ภาพกิจกรรม
ประชุมวางแผนนิเทศฯ ศูนย์บ่มเพาะฯ อาชีวศึกษาเอกชน ( 08-06-2564 )

วันที่ 7 มิถุนายน 2564 ศูนย์ส่งเสริมฯ ภาคเหนือ เป็นเจ้าภาพประชุมออนไลน์ การประชุมวางแผนดำเนินการนิเทศติดตามและประเมินผลศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน โดยมี ดร. ก้านทิพย์ ชาติวงศ์ ผอ. สำนักติดตามและประเมินผล ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักบริหารการอาชีวศึกษาเอกชน เป็นประธานฯ ผอ. ดร. สุดสาย ศรีศักดา เป็นผู้ดำเนินการประชุมฯ พร้อมกับศึกษานิเทศก์ จาก 5 ภาค ร่วมด้วย ดร. จรูญ เตชะเจริญกิจ หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์