ภาพกิจกรรม
โครงการฯ On-site, Online, On-Demand และ On Vacation ( 29-04-2564 )

วันที่ 23 มีนาคม 2564​ ศูนย์​ส่งเสริม​และ​พัฒนา​อาชีวศึกษา​ภาคเหนือ​ จัดโครงการนิเทศฯ On-site, Online, On-Demand และ On Vacation โดยนางสาวพิมพร​ ศะริจันทร์​ ศึกษา​นิเทศก์​ ณ​ วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน​ ห้องประชุมเกียรติยศ สถานศึกษาแห่งที่ 3 ของโครงการฯ หลักสูตร 1 การใช้งาน Ms Teams เบื้องต้น -การบริหารจัดการห้องเรียนด้วย Ms Teams ครู 15 คน ได้แก่ ครูอิเล็กทรอนิกส์ ครูไฟฟ้า ครูช่างยนต์ ครูช่างเชื่อม ครูคอมพิวเตอร์ ครูบัญชี ครูการตลาด ครูอังกฤษ ครูคณิตศาสตร์ ครูวิทยาศาสตร์