ภาพกิจกรรม
"> "> ( 30-03-2564 )

วันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2564 นางสุดสาย ศรีศักดา ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ และคณะเป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ "การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน สำหรับครูอาชีวศึกษา" CLASSROOM ACTION RESEARCH (CAR) FOR VOCATIONAL TEACHER ณ ห้องประชุมเอื้องคำ อาคาร 8 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

">