ภาพกิจกรรม
"> "> ( 30-03-2564 )

วันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2564 คณะศึกษานิเทศก์ นำโดย ผอ. สุดสาย ศรีศักดา ร่วมเป็นวิทยากรให้กับโครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะการปฏิบัติงานในสถานประกอบการเพื่อนักเรียนทุน กสศ. ณ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

">  ">  ">