ภาพกิจกรรม
"> "> ( 30-03-2564 )

วันที่ 30 มกราคม 2564 คณะศึกษานิเทศก์ ร่วมงาน Open House วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ โดยมีผู้บริหารและคณะครู ได้พาเยี่ยมชมทั่วบริเวณที่จัดนิทรรศการและกิจกรรม

">  ">