ภาพกิจกรรม
ประชุมออนไลน์ฯ ชี้แจงตามประกาศกรมอนามัย ( 23-12-2563 )

วันที่ 23 ธันวาคม 2563 ศึกษานิเทศก์และผู้เกี่ยวข้อง ฟังคำชี้แจงการดำเนินงานตามประกาศกรมอนามัยเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการอบรมผู้ประกอบการ เวลา 13.00 -15.00 น.