ภาพกิจกรรม
ประชุมศึกษานิเทศก์ สอศ. ( 14-12-2563 )

วันที่ 14-18 ธันวาคม 2563 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศํกยภาพบุคลากรศึกษานิเทศก์เพื่อยกระดับคุณภาพฯ อาชีวศึกษายกกำลังสอง ณ สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา