ภาพกิจกรรม
โครงการการนำนวัตกรรมสู่การเรียนรู้ด้านอาชีวศึกษา ปี 2563 ( 24-09-2563 )

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ ได้จัดโครงการการนำนวัตกรรมสู่การเรียนรู้ด้านอาชีวศึกษา ปี 2563 โดยเชิญชวนให้ครูผู้สอนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน กลุ่มภาคเหนือ นำเสนอผลงานวิชาการของตนเอง นำดิจิทัลมาบูรณาการในการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ต่อเพื่อนครู นักเรียน นักศึกษา และวงการอาชีวศึกษา วันที่ 18-20 กันยายน 2563 ณ โรงแรมอโมร่า ท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่