ภาพกิจกรรม
นิเทศการจัดการเรียนการสอน โดยบูรณาการดิจิทัล ( 14-12-2563 )

นิเทศการจัดการเรียนการสอน โดยบูรณาการดิจิทัล มีครูรับการนิเทศ จำนวน 9 ท่านได้แก่ ตัวแทนแผนกคอมพิวเตอร์ ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ บัญชี อังกฤษ ในวันที่ 26 สิงหาคม 2563 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์