ภาพกิจกรรม
นิเทศการจัดการเรียนการสอน โดยบูรณาการดิจิทัล ( 14-08-2563 )

นิเทศการจัดการเรียนการสอน โดยบูรณาการดิจิทัล ระหว่างวันที่ 7 สิงหาคม 2563 ณ วิทยาลัยการอาชีพลอง จังหวัดแพร่