ภาพกิจกรรม
นิเทศการจัดการเรียนการสอน โดยบูรณาการดิจิทัล ( 14-08-2563 )

นิเทศการจัดการเรียนการสอน โดยบูรณาการดิจิทัล ระหว่างวันที่ 6 สิงหาคม 2563 ณ วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา จังหวัดน่าน