ภาพกิจกรรม
นิเทศติตตามการตำเนินงานของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาเอกชน ( 14-08-2563 )

นิเทศติตตามการตำเนินงานของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาเอกชนระหว่างวันที่ 11 สิงหาคม 2563 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ เชียงใหม่ และวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่