ภาพกิจกรรม
นิเทศติตตามการตำเนินงานของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาเอกชน ( 14-08-2563 )

นิเทศติตตามการตำเนินงานของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาเอกชนระหว่างวันที่ 19-25 กรกฎาคม 2563 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธนเชียงราย ไทย-เยอรมัน วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย และวิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ จังหวัดเชียงราย และวิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สอย