ภาพกิจกรรม
การนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน ( 11-08-2563 )

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มอบหมายศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ ให้ตำเนินการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อให้สอดคล้องกับ สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVD-19) ในรูปแบบ New normal ให้เป็นไปตาม นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กับสถานศึกษาอาชีวศึกษาในเขตภาคเหนือ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีศึกษาภาคเหนือ จึงได้ดำเนินการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน ระหว่างวันที่ 19-25 กรกฎาคม 2563 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ,วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ,วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรงและวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย