ภาพกิจกรรม
การคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปี 2562 ( 21-02-2563 )

ในวันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2563 นายวิทยา ใจวิถี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ ทำหน้าที่ประธานคณะอนุกรรมการนำคณะอนุกรรมการเข้าประเมินสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานประจำปี 2562 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ จังหวัดแพร่ และวิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี