ภาพกิจกรรม
การคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปี 2562 ( 17-02-2563 )

ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 นายวิทยา ใจวิถี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือทำหน้าที่ประธานคณะอนุกรรมการพร้อมคณะอนุกรรมการระดับภาคเหนือ ในการคัดเลือกนักศึกษาวิชาชีพเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปี 2562 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่