ภาพกิจกรรม
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการชั้นเรียนเพื่อทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ( 16-02-2563 )

วันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวพิมพร ศะริจันทร์ ศึกษานิเทศ และคณะเข้าบรรยายโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการชั้นเรียนเพื่อทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง จังหวัดพะเยา