ภาพกิจกรรม
โครงการนิเทศติดตามประเมินผลการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ( 30-01-2563 )

ในวันที่ 28-29 มกราคม 2563 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือดำเนินการจัดโครงการนิเทศติดตามประเมินผลการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ณ โรงแรมอโมร่า ท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่