ภาพกิจกรรม
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการใช้สื่อดิจิทัล ( 10-01-2563 )

ในระหว่างวันที่ 9-10 มกราคม 2563 นางสาวพิมพร ศะริจันทร์ ศึกษานิเทศก์ และคณะได้นิเทศให้ความรู้ตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการใช้สื่อดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนการสอน ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์