ภาพกิจกรรม
กิจกรรมแนะแนว ( 10-01-2563 )

ในระหว่างวันที่ 20-21 ธันวาคม 2562 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือร่วมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาจัดทำกิจกรรมแนะแนวนักเรียนในสังกัด สพฐ ผู้ที่สนใจศึกษาต่ออาชีวศึกษา ณ จังหวัดสุโขทัย