ภาพกิจกรรม
ประชุมพัฒนาการปฏิบัติงานศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ ( 10-01-2563 )

ศูนย์ส่่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือจัดประชุมพัฒนาการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ 2563 ณโรงเรมอโมร่า ท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่