ภาพกิจกรรม
ประชุมจะดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการใช้สื่อดิจิทัล ( 09-10-2562 )

ในระหว่างวันที่ 30 กันยายน – 3 ตุลาคม 2562 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ ดำเนินการจัดประชุมจะดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการใช้สื่อดิจิทัล เพื่อการจัดการเรียนการสอน ให้กับครูผู้สอน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ณ โรงแรมอโมรา ท่าแพจังหวัดเซียงใหม่