ภาพกิจกรรม
ประชุมการบริหารจัดการชั้นเรียนเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ( 09-10-2562 )

ในระหว่างวันที่ 23-25 กันยายน 2562 อาจารย์พิมพร ศะริจันทร์ ศึกษานิเทศก์ พร้อมคณะวิทยากรให้ความรู้เรื่องการบริหารจัดการชั้นเรียนเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้กับผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ณ วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก จังหวัดตาก