ภาพกิจกรรม
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอน รุ่นที่ 2ประจำปีงบประมาณ 2562 ( 09-10-2562 )

ระหว่างวันที่ 10 - 13 กันยายน 2562 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือได้ดำเนนการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอน รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562