ภาพกิจกรรม
ประชุมปฎิบัติการสรุปรายงานผลการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ( 28-08-2562 )

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือจัดประชุมปฎิบัติการสรุปรายงานผลการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ทั้ง 5 ภาค ในระหว่างวันที่ 26 - 29 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรม อโมรา ท่าแพ จัหวัดเชียงใหม่