ภาพกิจกรรม
ประชุมโครงการนิเทศเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพครู ( 26-09-2561 )

วันที่ 25-30 กันยายน 2561 ศูนย์ส่งเสริมฯ ภาคเหนือ จัดประชุมนิเทศโครงการนิเทศเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพครู จำนวนครู 200 คน