ภาพกิจกรรม
ประชุมสรุปผลโครงการบ่มเพาะอาชีวศึกษาเอกชน ( 22-09-2561 )

วันที่ 21-24 กันยายน 2561 ศูนย์ส่งเสริมฯ ภาคเหนือ ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปรายงานผลโครงการเสริมสร้างประสบการณ์อาชีวศึกษาและสร้างรายได้ระหว่างเรียนโรงเรียนเอกชน ประเภทอาชีวศึกษา ณ จังหวัดเชียงใหม่