ภาพกิจกรรม
นิเทศการเขียนแผนพัฒนาและประกันคุณภาพอาชีวศึกษาเอกชน ( 22-09-2561 )

วันที่ 20 กันยายน 2561 ศูนย์ส่งเสริมฯ ภาคเหนือ นิเทศการจัดการเรียนการสอนและการประกันคุณภาพภายใน การเขียนแผนพัฒนา ให้กับสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ภาคเหนือ