ภาพกิจกรรม
จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ 5 ปี และแผนปฏิบัติงานประจำปี ( 28-09-2560 )

วันที่ 27-28 กันยายน 2560 ผอ.วิทยา ใจวิถี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือบรรยายการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ 5 ปี และแผนปฏิบัติงานประจำปี ณ วิทยาลัยการอาชีพเถิน จ.ลำปาง