ภาพกิจกรรม
เวทีนำเสนอสื่อการเรียนรู้ไอซีที ภาคเหนือ ปี 2560 ( 21-09-2560 )

วันที่ 17-19 กันยายน 2560 ศูนย์ส่งเสริมฯ ภาคเหนือ จัดเวทีนำเสนอสื่อการเรียนรู้ไอซีที ภาคเหนือ ปี 2560 ณ จังหวัดเชียงใหม่ ผู้ส่งผลงาน สอศ. 82 ผลงาน เอกชน 37 ผลงาน คัดเลือกเข้ามานำเสนอ 60 ผลงาน ประกอบด้วยกิจกรรม การนำเสนอผลงาน กิจกรรมระหว่างการนำเสนอ อบรมให้ความรู้ในเรื่อง active learning และมอบเกียรติบัตร