ภาพกิจกรรม
การนำเสนอผลงานการใช้ชุดการเรียนรู้แบบ active learning ภาษาไทย ( 05-09-2560 )

วันที่ 1-3 กันยายน 2560 ศูนย์ส่งเสริมฯ ภาคเหนือ จัดเวทีสำหรับนำร่องและเครือข่ายครูภาษาไทยที่ใช้การเรียนรู้แบบ active learning จำนวน 33 ผลงาน ทั่วประเทศ พร้อมเวทีเสวนาสรุปการใช้ นำเสนอผลงาน กิจกรรมระหว่างนำเสนอผลงาน อบรมหัวข้อ ต้มยำทำสื่อ