ภาพกิจกรรม
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560 ( 30-05-2560 )

นายวิทยา ใจวิถีท่านผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือและคณะร่วมเป็นวิทยากรบรรยายโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560 ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา