ภาพกิจกรรม
อบรมปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และ Thailand 4.0” ( 18-05-2560 )

วันที่ 11-13 พฤษภาคม 2560 ณ ทัชสตาร์ รีสอร์ท อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ นายวิทยา ใจวิถี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษให้ความรู้อบรมปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และ Thailand 4.0”