ภาพกิจกรรม
รดน้ำดำหัวเนื่องในวันสงกรานต์ ( 25-04-2560 )

วันที่ 19 เมษายน 2560 ข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ ได้ไหว้ขอพรและรดน้ำดำหัวผู้อำนวยการสถาบันอาชีวศึกษาภาค 1 นายบุญเลิศ ห้าวหาญ ในวันเดียวกันข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานศูนย์ส่งเสริมฯภาคเหนือก็ได้รดน้ำดำหัวขอพรจากนายวิทยา ใจวิถี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ