ภาพกิจกรรม
ประชุมฯ จัดทำแนวทางบูรณาการเสริมสร้างคุณธรรมฯ ( 21-03-2560 )

วันที่ 20-22 มีนาคม 2560 หน่วยศึกษานิเทศก์ร่วมกันศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ จัดทำประชุมเชิงปฏิบัติทำแนวทางบูรณาการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในการจัดการเรียนการสอน ภาคเหนือ ได้แก่ วก.เทิง วอศ.แพร่ วท.อุตรดิตถ์ วก.ฝาง วท.ตาก