ภาพกิจกรรม
นิเทศส่งเสริมสมรรถนะครูด้านงานวิจัย ( 21-03-2560 )

วันที่ 9-10 มีนาคม พ.ศ.2560 นางสุดสาย ศรีศักดา ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ และนางจารุณี มณีขัติย์ ศึกษานิเทศก์ ได้เดินทางไปนิเทศก์ให้ความรู้ส่งเสริมสมรรถนะครูด้านงานวิจัยให้กับคณะครู ณ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่