ภาพกิจกรรม
การพัฒนาครูผู้สอน ( 21-03-2560 )

วันที่ 16-17 มีนาคม พ.ศ.2560 นายวิทยา. ใจวิถี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือได้เข้าบรรยายให้ความรู้ในการพัฒนาครูผู้สอน ณ วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์