ภาพกิจกรรม
ประชุมปฏิบัติการนำคู่มือครูวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทยสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา ครั้งที่ 1 ( 03-05-2559 )

วันที่ 3 - 4 พฤษภาคม 2559 นางสาวอรนุช สิริกุลขจร และนางสาว พิมพร ศะริจันทร์ ศึกษานิเทศก์ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการนำคู่มือครูวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทยสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา ครั้งที่ 1 ณ โรงแรมขอนแก่นโฮเทล จังหวัดขอนแก่น