ภาพกิจกรรม
โครงการขับเคลื่อนขยายผลการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน ( Project – Based Learning : PjBL ) วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ ( 03-05-2559 )

วันที่ 2 - 3 พฤษภาคม 2559 นางสุดสาย ศรีศักดา ศึกษานิเทศก์ ศูนย์ส่งเสริมและพัมนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ ร่วมเป็นที่ปรึกษาให้กับวิทยากรโครงการขับเคลื่อนขยายผลการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน ( Project – Based Learning : PjBL ) ณ วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์