ภาพกิจกรรม
โครงการขับเคลื่อนขยายผลการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน(Project – Based Learning : PjBL) ( 02-05-2559 )

วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๙ นางสุดสาย ศรีศักดา ศึกษานิเทศก์ ศูนย์ส่งเสริมและพัมนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ ร่วมเป็นที่ปรึกษาให้กับวิทยากรโครงการขับเคลื่อนขยายผลการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน(Project – Based Learning : PjBL) ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก