ภาพกิจกรรม
ประชุมฯ พัฒนาผู้สอนในการประเมินการเรียนโดยใช้แฟ้มสะสมผลงานฯ e-portfolio ( 26-04-2559 )

วันที่ 25-29 เมษายน 2559 นางสาวพิมพร ศะริจันทร์ ศึกษานิเทศก์ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ เข้าร่วมประชุมพัฒนาผู้สอนในการประเมินการเรียนโดยใช้แฟ้มสะสมผลงานฯ e-portfolio ณ โรงแรมทาวน์อินทาวน์ กรุงเทพฯ