ภาพกิจกรรม
ประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนการดำเนินงานกิจกรรม/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2559 ( 24-11-2558 )

วันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2558 หน่วยศึกษานิเทศก์จัดประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนการดำเนินงานกิจกรรม/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2559 ของหน่วยศึกษานิเทศก์ ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาค ฃ โดยมีนางสินีนาท ภูมิพล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนหัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์ เป็นประธานในการประชุมเพื่อจัดทำแผนงานโครงการตาม พ.ร.บ. และโครงการตามภาระงานปกติ ฃของหน่วยศึกษานิเทศก์ ณ อาคาร OECF สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา