ภาพกิจกรรม
ประชุมพัฒนาการจัดอาชีวศึกษาแบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ภาคเหนือ ( 23-11-2558 )

วันที่ 7 ตุลาคม 2558 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ จัดประชุมพัฒนาการจัดอาชีวศึกษาแบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ภาคเหนือ ประกอบด้วยรองผู้อำนวยฯ หัวหน้าศูนย์ประเมินสมรรถนะผู้เรียนอาชีวศึกษาจังหวัดและระดับสถานศึกษา ณ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 74 สถานศึกษา