ภาพกิจกรรม
โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ด้านอาชีวศึกษา เพื่อบูรณาการไอซีที ( 24-11-2558 )

วันที่ 26-28 กันยายน 2558 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ จัดโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ด้านอาชีวศึกษา เพื่อบูรณาการไอซีที ในการจัดการเรียนการสอน ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ จัดอบรมฯ โดยศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ ณ โรงแรมอโมร่า ท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วยสาขาวิชา การบัญชี การตลาด/ธุรกิจค้าปลีก การเลขานุการ/การจัดการสำนักงาน การจัดการทั่วไป จำนวน 60 คน