ภาพกิจกรรม
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ( 07-09-2558 )

วันที่ 7-9 กันยายน 2558 ผอ.วิทยา ใจวิถี เข้าร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2558 พลังขับเคลื่อนความเปลี่ยนแปลงอาชีวศึกษาอย่างยั่งยืน ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี